zpracovala MUDr. Marcela Peremská

Novorozenci jen zřídka potřebují resuscitaci, ale někdy potřebují podporu během procesu postnatální adaptace. Proto se nově (dle guidelines 2015) rozlišuje pojem resuscitace x podpora adaptace (support of transition), abychom mohli lépe rozlišovat mezi potřebnými intervencemi. Pokud není poskytnuta adekvátní podpora, může dojít sekundárně k zhoršení stavu vedoucímu až k potřebě kompletní resuscitace.

Vybavení materiální pro neplánovaný porod doma

 • Monitorace času: stopky, vteřinovky (stačí i aplikace na mobilu)
 • Zajištění tepla: nahřáté pleny, osušky
 • Sterilní vybavení pro zajištění pupečního pahýlu má záchranka; doma lze využít vyvařené nůžky a vyvařenou prádelní gumu
 • Zprůchodnění dýchacích cest – pomůcky k odsávání – balonková odsávačka

Prostředí

Prostředí, do kterého se novorozenec rodí, by mělo být co nejčistší (lépe doma než před domem či
v autě) a teplota co nejvyšší – na porodním sále bývá 23 °C a více.

 • Možnost okamžitého osušení novorozence
 • Prostor pro uložení novorozence umožňující případnou resuscitaci
 • Prevence poranění dítěte pádem – lepší když je rodička v kleku na čtyřech, ve startovací pozici nebo na boku aby byla schopna si své dítě chytit. Polštář nebo něco měkkého pod rodičku, kdyby miminko vyklouzlo a nikdo ho nechytil. Poloha na zádech je zcela nevhodná, rodička si v této poloze na dítě nedosáhne, je vyšší riziko poranění i špatné rotace dítěte, protože tlakem na kostrč se zmenšuje porodní kanál.

Resuscitace

Předpokladem je rychlé zhodnocení stavu a plynule na sebe navazující kroky. Nehodnotí se jednotlivé vitální známky odděleně, ale komplexně. Hodnocení stavu a intervence jdou simultánně. Standardem je hodnocení dle Apgar skóre.

APGAR SKÓRE

 • Slouží k vyhodnocení potřeby resuscitace.
 • Slouží k vyhodnocení odezvy novorozence na prováděnou intervenci.
 • Hodnotí se součet v 1.-5.-10. minutě.
 • Prognosticky je důležitý výsledek v 5. minutě.
BODY012
Srdeční frekvence pod 60/min (asystolie) 60-100/min (bradykardie) nad 100/min
Dýchání nedýchá (apnoe) nepravidelné pravidelné
Barvamodrá, bledá akrální cyanóza růžová
Svalový tonuschabýsníženýdobrý
Reakce na podráždění žádnáslabá flexe končetin grimasa, pláč

8-10 bodů: normální novorozenec
4-7 bodů: lehká porodní asfyxie
0-3 body: těžká porodní asfyxie

Apgar skóre – srdeční frekvence

 • Hodnotíme srdeční frekvenci bezprostředně po porodu a následně jako nejcitlivější indikátor úspěšnosti prováděných léčebných intervencí
 • Nejrychleji a nejpřesněji ji zhodnotíme poslechem fonendoskopem, ev. EKG
 • Hodnocení pohmatem při úponu pupečníku je často efektivní, ale může být zavádějící, je spolehlivé pouze při frekvenci nad 100 tepů za minutu, jinak může vést k podhodnocení nálezu
 • Při prováděné intervenci (podpora dýchání, resuscitace) je vhodné použít pulzní oxymetr

Apgar skóre – dýchání

 • Volně průchodné dýchací cesty jsou podmínkou pro spontánní i umělou ventilaci
 • Zkontrolujte zda novorozenec dýchá
 • Pokud ano, zhodnoťte dechovou frekvenci, hloubku a symetrii dýchání, ohodnoťte dechový vzorec (pravidelnost) a známky abnormality (sípání, hekání či jiné zvuky při dýchání)

Apgar skóre – barva

 • Zhodnocení barvy není dostatečné k posouzení oxygenace
 • Oxygenaci lépe zhodnotí pulzní oxymetr na pravé ruce
 • Zdravý novorozenec je bezprostředně po porodu modrý, ale růžoví během prvních 30 s od nástupu efektivní dechové aktivity
barva novorozence

Apgar skore – svalový tonus

 • Hypotonický novorozenec je pravděpodobně v bezvědomí a bude vyžadovat podporu dýchání
 • Hypotonie je nízký svalový tonus, miminko je jak hadrová panenka, končetiny volně visí (první dva obrázky), normální tonus je vidět na třetím snímku, kdy miminko má ruce pokrčené, nevisí
svalový tonus novorozence

V podstatě mohou nastat 3 situace:

 • HAPPY – dítě je růžové, hýbe se, dýchá, pláče, AS nad 100 – kůže na kůži, osušit, přikrýt
 • NOT SO HAPPY – trochu cyanotické (promodralé), trochu hypotonické, nedýchá, ale AS kolem 100/min
 • BAD – modré, bledé, hypotonické (floppy baby), nedýchá, AS pod 100/min.

Zhodnocení celkového stavu HAPPY

 • Apgar 8-9-10 – fyziologická adaptace
 • Pláč, spontánní dýchání, dobrý svalový tonus, srdeční frekvence nad 100/min
 • Není potřeba žádná podpůrná intervence
 • Skin to skin kontakt s matkou, osušení a odstranění mokrých plenek/ručníků, udržení termokomfortu (deka společná s matkou)

Zhodnocení celkového stavu NOT SO HAPPY

stav NOT SO HAPPY
 • Apgar 7 a méně
 • Dýchání nedostatečné nebo apnoe, normální nebo snížený svalový tonus, srdeční akce pod 100/min
 • Novorozence osušte, zabraňte teplotním ztrátám, zajistěte průchodnost dýchacích cest
 • Insuflace vzduchu ambuvakem přes obličejovou masku, kontrola srdeční akce, není-li ambuvak, pak stimulace dýchání třením zad, plosek nohou, lze využít vdech z úst do úst a nosu novorozence

Zhodnocení celkového stavu BAD

 • Apgar 5 a méně
 • Dýchání nedostatečné nebo apnoe, hypotonie, bradykardie až nepřítomnost srdeční akce, porucha prokrvení (bledé hadrové dítě)
 • Osušení, uvolnění dýchacích cest, úvodní prodechy k provzdušnění plic a ventilaci, nestačí-li, pak zahájení nepřímé srdeční masáže v kombinaci s dýcháním z úst do úst a nosu, po příjezdu záchranky ventilace maskou nebo intubace, případně aplikace léků

Termomanagement

 • Prevence tepelných ztrát po porodu je nezbytná k vyloučení chladového stresu, který ztěžuje adaptaci novorozence a zvyšuje potřebu kyslíku.
 • Na těle matky rychlé osušení kůže, odstranění vlhkých plen a přikrytí předem vyhřátými plenami sníží tepelné ztráty.
 • Osušení je současně i taktilní stimulací k dýchání.
 • I během resuscitace dítě zahříváme, přikrýváme nahřátými plenami, výhřevné lůžko
 • Teplota novorozence by měla být 36,5 – 37,5 °C.

Postup resuscitace A-B-C-D

Novorozenec potřebuje primárně dýchat!

 • A – airway: zprůchodnění dýchacích cest, taktilní stimulace dýchání prostřednictvím osušení, teplo, rychlé zhodnocení stavu
 • B – breathing: zajištění ventilace dýcháním přes masku, intubace
 • C – circulation: zajištění oběhu nepřímou srdeční masáží
  D – drugs: podání léků a tekutin

  Prvních 60 vteřin po porodu je tzv. první zlatá minuta – je vyhrazena pro úvodní kroky, opakované zhodnocení stavu a zahájení ventilace. Základem úspěšné resuscitace je zprůchodnění dýchacích cest a provzdušnění plic, jestliže se nepodaří tyto dva kroky zajistit, bývají další intervence neúspěšné

Taktilní stimulace

U dobře se adaptujícího novorozence je dostačující taktilní stimulací dýchání instinktivní chování matky – tedy držení v náručí a hlazení dítěte po zádech. U dítěte s nedostatečným dýcháním pak tření zad, plosek nohou. Hrubší formy stimulace nejsou nutné a je vhodné se jim vyhnout. Pokud po taktilní stimulaci nenastoupí dostatečná dechová aktivita, je nutné zahájit další podpůrné intervence.

A – airway
Uvolnění dýchacích cest

Pokud novorozenec pláče, má volné dýchací cesty. Většinou stačí správná poloha a otření obličeje (kdy se vymáčkne tekutina z nosu a vyteče z úst). Neutrální poloha hlavy. Podpora brady, zvednutí čelisti, podložení ramének.

A – airways – uvolnění dýchacích cest

B – breathing
Zajištění dýchání

Ventilaci provádíme ambuvakem nebo v nemocnici přes Neopuff. Doma bez pomůcek dýchání z úst do úst a nosu miminka – dechový objem jen to co máte v ústech a tvářích, ne celý usilovný výdech.
Indikace: Apnoe (bezdeší) či nedostatečné dýchání nereagující na taktilní stimulaci i při volných dýchacích cestách. Akce srdeční pod 100/min. Přetrvávající centrální cyanóza (dítě celé bledé nebo promodralé).

C – cirkulace
Zajištění srdeční akce

Zhruba na spojnici bradavek, cca do 1/3 hrudníku. Frekvence 100-120/min. Metoda dvou palců (resuscitují dva). Metoda dvou prstů (resuscituje jeden). Kontrola srdeční činnosti – puls na velkých tepnách, pokud nemohu nebo neumím nahmatat, nehledám, ale provádím srdeční masáž.

C – circulation – zajištění srdeční akce