Tento screening provádí jen několik málo pracovišť v České republice. Běžně se provádí v USA, Anglii, Číně aj. V těchto zemích není zavedena časná kontrola novorozenců po propuštění dětským lékařem, tak jako u nás (v ČR praktický lékař pro děti a dorost). Přesto (a zvláště se zkracováním doby hospitalizace po porodu) lze tento screening doporučit k zavedení na všech pracovištích.

Kritické srdeční vady mohou být v prvních dnech po porodu nerozpoznatelné. Dítě nemá žádné klinické projevy, dokud jsou funkční tzv. prenatální zkraty (především průchodný ductus arteriosus). Po jeho uzávěru (i několik dní po propuštění) dojde k dramatické změně stavu se srdečním selháváním a ohrožením života dítěte.

Mezi nejvýznamnější kritické srdeční vady patří koarktace aorty, transpozice velkých cév a totální anomální plicní návrat. Většina těchto vad je odhalena již prenatálně díky kvalitnímu screeningu v těhotenství – především kardio echo v 20-24. týdnu. Screening odhalí cca 2/3 těchto vad. Třetina zůstane neodhalena, vada se ještě může dovyvinout v třetím trimestru a část vad nemusí být při vyšetření dobře patrná a část žen screening nepodstoupí.

Principem je neinvazivní měření saturace hemoglobinu kyslíkem před ductus arteriosus (pravá horní končetina) a za ductus arteriosus (dolní končetina) v klidu.

Screening se provádí většinou 24 hodin před propuštěním pro možnost opakovat vyšetření při pozitivním nálezu. V případě předčasného propuštění pak co nejpozději před propuštěním.

Vyhodnocení:

  1. Negativní screening – saturace krve nad 95 % na pravé horní končetině nebo dolní končetině, rozdíl mezi horní a dolní končetinou je roven nebo menší než 3 %
  2. Pozitivní screening s opakováním – saturace krve je mezi 90-95 % na pravé horní končetině nebo dolní končetině, nebo je rozdíl mezi horní a dolní končetinou nad 3 %. Pokud je stejná hodnota i při opakovaném měření, pak je indikováno echokardiografické vyšetření dětským kardiologem
  3. Pozitivní screening – saturace krve na pravé horní nebo dolní končetině je pod 90 % – dítě je vždy indikováno k echokardiografickému vyšetření

Kde, kdo, kdy, za kolik…

KDE: Vyšetření je prováděno na novorozeneckých odděleních.

KDO: Vyšetření provádí vyškolená dětská sestra nebo dětský lékař.

KDY: Od narození kdykoliv.

ZA KOLIK: Výkon není hrazen pojišťovnou smluvním zařízením, za hospitalizace je brán jako součást ošetřovacího dne.