Péče o novorozence narozené matce s podezřením, nebo s laboratorně potvrzeným COVID-19

Doporučení vydané MUDr. Annou Mydlilovou z Fakultní Thomayerovy nemocnice k 31. březnu 2020. Text převzat z webových stránek SZÚ a kopírován bez úprav. Dokument ke stažení.

Péče o novorozence narozené matce s podezřením, nebo s laboratorně potvrzeným COVID-19

A: Péče na porodním sále

 1. Riziko expozice: V současné době nebyly hlášeny žádné vrozené infekce COVID, takže riziko expozice je nízké.
 2. Doporučuje se omezený počet zdravotníků, kteří se účastní porodu matky, která je symptomatická nebo s laboratorně potvrzeným COVID-19. U žen s nízkým rizikem doporučujeme přítomnost jednoho neonatologa. U vysoce rizikových případů by to mělo být na uvážení novorozeneckého týmu.
 3. Osobní ochranné pomůcky (OOP): Zdravotníci, kteří se účastní porodu by měli nosit vhodné ochranné pomůcky – standardní roušky, včetně brýlí, ochranný oděv, rukavice. Respirátory nejsou vyžadovány, ale mohou být brány v úvahu v případech intubace, vzhledem k potenciální tvorbě aerosolových virových částic během takových výkonů. Rizika takové expozice se však v současnosti považují za nízká, protože novorozenci nebyli při narození infikováni.
 4. Péče o novorozence na porodním sále by měla probíhat na základě rutinní praxe vycházející z doporučených standardních postupů za současného použití nezbytných hygienických opatření pro prevenci a kontrolu infekce, kam patří okamžitý a nepřerušovaný skin to skin kontakt, který podporuje včasné zahájení kojení.
 5. Pokud matka nemá příznaky onemocnění COVID-19, důrazně se doporučujeme, aby se dodržovaly tyto postupy: • Okamžitý a nepřerušovaný skin to skin kontakt, který podporuje včasné zahájení kojení. 5. Transport: Pokud je nutný transport novorozence, doporučuje se použít uzavřenou izoletu, pokud je k dispozici.

B. Péče o novorozence vyžadující normální péči po porodu

 1. Umístění dítěte: Matka a dítě zůstávají spolu v izolované místnosti.
 2. Opatření
  a) Pokud matka nemá příznaky onemocnění COVID-19, doporučuje se:
  • Rooming-in umožňuje matce naučit se citlivému krmení na požádání a pomáhá při zavádění kojení. Rooming-in může také omezit expozice personálu a dalších pacientů.
  • Individualizovaná péče o kojící matky.
  b) Matka s potvrzeným COVID-19 nebo s příznaky onemocnění by měla učinit všechna opatření, aby se zabránilo šíření viru na dítě, včetně mytí rukou před dotykem dítěte a nošení obličejové roušky při kojení nebo skin-to-skin kontaktu. V době mezi kojením doporučuje WHO, aby dítě bylo umístěno nejméně 1 m od matky. Měla by být podporována přítomnost jiného pečovatele pro výměnu plenek a podobně.
 3. Odstříkávání mateřského mléka: Pokud si matka přeje odstříkávat mléko, měla by si před dotykem jakékoli části odsávačky nebo lahve umýt ruce. Měla by používat vyhrazenou nemocniční odsávačku, která by se během hospitalizace neměla sdílet. Odstříkávat by měla 8x/24 h a odstříkané mléko by mělo být uloženo v lednici v matčině pokoji.
 4. Koupání: Podle doporučených postupů, za 24 hodin po porodu.
 5. Propuštění: Koordinovat propouštění tak, aby rodiče se svými novorozenci měli včasný přístup k pokračující podpoře kojení a péči. Zařízení musí poskytovat vhodná doporučení, aby zajistila, že matka a dítě bude pod kontrolou zdravotnického pracovníka za 48 hodin od porodu (Vyhláška 317/2016 Sb. o preventivních prohlídkách) v rámci 1. preventivní prohlídky.

C. Péče o novorozence po porodu vyžadující intenzivní novorozeneckou péči

 1. Umístění dítěte: Izolovaná místnost
 2. Osobní ochranné pomůcky (OOP): Měly by být použité ochranné pomůcky pro preventivní opatření zabraňující vzniku kapiček a kontaktu, včetně roušky s brýlemi nebo obličejovým štítem, čepice, šatů a rukavic. Masky FFP3 nejsou vyžadovány, ale měly by být brány v úvahu při pokusech o intubaci, vzhledem k potenciálnímu vzniku aerosolových virových částic během takových pokusů. Rizika takové expozice se však v současnosti považují za nízká, protože novorozenci nebyli při narození infikováni. Pokud nejsou respirátory, lze použít standardní roušky.
 3. Návštěvy
  a. Matka čekající na výsledek testování na COVID-19 nebo nevyšetřená
  i. Pokud je matka izolovaná, žádná návštěva.
  ii. Pokud je matce dovoleno opustit pokoj podle jednotlivých nemocničních zásad, může novorozence navštěvovat případ od případu s přihlédnutím k příznakům matky, současným preventivním opatřením při izolaci matky.
  b. Matky COVID-19 pozitivní
  i. Matky, které jsou pozitivní, nemohou navštěvovat novorozence, dokud nejsou při opakovaném testování negativní.
  ii. Žádné další osoby nebudou mít povolenou návštěvu po dobu celonárodních karanténních opatřeních.
 4. Odsávání mateřského mléka: Pokud si matka přeje odsávat mateřské mléko, měla by si před dotykem jakékoli části odsávačky nebo lahve umýt ruce. Měla by používat vyhrazenou nemocniční mateřskou pumpu, která by se během hospitalizace neměla sdílet. Odsáté mateřské mléko by mělo být skladováno ve vyhrazené lednici na oddělení speciální péče.
 5. Testování novorozence: Pokud existuje obava, že novorozenec může mít příznaky COVID-19, mělo by se zvážit testování. Každé dítě, které se podrobí testování COVID-19, by mělo být přemístěno do izolační místnosti, pokud je k dispozici. Pokud izolační místnost není k dispozici, mělo by být vynaloženo úsilí na její zpřístupnění.

Péče o novorozence s podezřením na COVID-19 již v intenzivní novorozenecké péči.

 1. Existují omezené údaje týkající se postnatálního onemocnění COVID-19 u novorozence. Tyto pokyny proto mají předběžný charakter.
 2. Pokud je podezření, že novorozenec je infikováno COVID- 19 mělo by se zvážit testování. Každé dítě, které se podrobí testování, by mělo být přemístěno do izolační místnosti, pokud je k dispozici. Pokud izolační místnost není k dispozici, mělo by být vynaloženo úsilí na její zpřístupnění.
 3. U novorozence by měl a být provedena hygienická opatření k zabránění šíření COVID-19 vzduchem.
 4. Je-li nutná intubace nebo je provedeno virové testování, měli by zdravotníci zvážit použití OOP, což zahrnuje respirátory, vzhledem k potenciální tvorbě aerosolových virových částic během takových pokusů. OOP by mělo zahrnovat ochranu před kapičkami a kontaktními opatřeními, včetně masky s brýlemi nebo obličejovým štítem, čepice, ochranných oděvů, rukavic. Pokud nejsou respirátory dostupné, měly by být použity standardní masky s obličejovým štítem.

REFERENCES AND SOURCES OF EVIDENCE: WHO Guideline: protection, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn service (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259386/9789241550086-eng.pdf).
Zhu et al. Transl Pediatr 2020;9(1):51-60 http://dx.doi.org/10.21037/tp.2020.02.06 Chen et al. Lancet Child Adolesc. 2020 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30360-3

Poznámka: Tyto pokyny se vztahují také na novorozence, u nichž existuje podezření na COVID-19. Protokol zavést pro všechny hospitalizované novorozence v případě podezření na expozici COVID-19 nebo se symptomatickou nemocí COVID-19.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Jakmile budou k dispozici nové informace, pokyny se mohou změnit a budou aktualizovány.