Následující text je bez úpravy použit z článku: Rizika novorozence po propuštění z porodnice do domácí péče (www.pediatriepropraxi.cz | 2014; 15(3) | Pediatr. praxi)
MUDr. Kateřina Kuběnová, MUDr. Hynek Canibal, MUDr. Miroslav Kobsa, MBA
Dětské oddělení, Nemocnice Nový Jičín

Systémová bakteriální infekce novorozence je vždy velice závažný stav vyžadující léčbu na specializovaném pracovišti. Podle doby klinické manifestace rozlišujeme časnou sepsi (do 3. dne věku) – multisystémové onemocnění s rychlou progresí do septického šoku, projevující se často jako septikemie bez lokalizace, adnátní pneumonie či meningitida, infekční agens původem od matky. Pozdní sepse (po 3. dni života) je sepse s lokalizovanou infekcí (urosepse, pneumonie, meningitida), infekční agens zpravidla bývá z okolního prostředí dítěte, event. se může jednat o pozdní manifestaci intrauterinní či intrapartální infekce. Klinické příznaky bývají nespecifické – teplotní nestabilita, neurologické příznaky, intolerance stravy, zvracení, vzedmutí břicha, časný nástup ikteru, znovuobjevení ikteru, mramorování, cyanóza, respirační potíže, poruchy prokrvení, tachykardie, hypotenze, šelest na srdci, známky šoku. Diagnóza bývá stanovena na základě klinického stavu, fyzikálního nálezu, laboratorního vyšetření, zhodnocení perinatálních rizikových faktorů. Léčba musí být pro velké riziko morbidity i mortality co nejčasnější (5).

Nejčastějším etiologickým činitelem je Streptococcus agalactiae (betahemolytický streptokok, GBS). Časná forma GBS infekce se nejčastěji manifestuje jako adnátní sepse s pneumonií, 143 www.pediatriepropraxi.cz | 2014; 15(3) | Pediatr. praxi Přehledové články sepse či meningitida, vzniká v prvních 24 hodinách života, projevuje se poruchou poporodní adaptace, nespecifickými respiračními příznaky. Pozdní forma GBS infekce se zpravidla manifestuje jako meningitida (teplota, dráždivost, vysoce laděný pláč, poruchy sání, křeče, napjatá velká fontanela, tachypnoe), méně jako sepse bez lokalizace (vysoká teplota, poruchy sání a zvýšená dráždivost), osteomyelitida či septická artritida. Zásadní význam má intrapartální antibiotická profylaxe rizikových matek, která výrazně snižuje pravděpodobnost vzniku časné formy GBS sepse.

5. Gomella TL, Tuttle D. Neonatology: management, procedures, on-call problems, diseases, and drugs. 6th ed. New York, 2009: 912.