Vrozené vady končetin jsou pestré, jedná se o abnormality v anatomické stavbě končetin. Škála postižení je široká od kosmetického defektu po závažná postižení silně limitující funkci končetiny.

 1. Transversální – redukční defekty
  Základní část končetiny je vyvinuta správně, ale od určitého bodu další segmenty zcela chybí. Pahýl může být zakončen rudimenty prstů. Vzhledově se podobají chirurgickým amputacím končetiny v různé úrovni, proto se jim také někdy říká kongenitální amputace.
 2. Longitudinální defekty
  Patří se ostatní defekty, kdy chybí některé kosti či jejich části. Patří sem mnoho různých postižení, mezi nejznámější patří pes equinovarus a calcaneovalgus.
  Pes equinovarus (koňská noha) – Primární postižení je dysplázie hlezenní kosti. Vyskytuje se u cca 1 z 1 000 dětí, v polovině případů je postižení oboustranné. Terapií je rehabilitace, ev. sádrová dlaha či u závažných případů operace.
  Pes calcaneovalgus (hákovitá noha)
 3. Anomálie prstů
  Změny prstů jsou poměrně časté, nejčastější jsou nadpočetné prsty (polydaktylie), opakem je vzácnější redukce (oligodaktylie) počtu prstů. Známá je také syndaktylie – srůst prstů.
 4. Vady vzniklé amniálními pruhy
  Zaškrcení celé nebo části končetiny amniálním pruhem mohou způsobit mírně abnormality, ale i úplné amputace části končetiny.

Zpět na další vrozené vývojové vady