Je nutné, aby negativní revez podepisovali oba rodiče?

Není. Ani souhlas s hospitalizací téhož dítěte nepodepisují oba rodiče.

„To je jak kdybyste s dítětem šla do restaurace a normálně by Vás usadili a obsloužili. A když byste chtěla odejít, tak najednou by vyžadovali souhlas otce a dokud byste ho neměla, tak byste byla nucená s dítětem setrvat a pokračovat v konzumaci.“ pravnička Z. Candigliota

V novele zákona o zdravotních službách již tato část (o podpisu obou rodičů) není. Pokud vám tedy lékař argumentuje, že je to povinnost ze zákona, nechte si ten zákon od něj ukázat.
Občanský zákoník: § 32 odst. (2) Je-li zákonných zástupců více, postačí, projeví-li vůči třetí osobě vůli alespoň jeden z nich. Jedná-li však vůči další osobě více zástupců společně a odporují-li si, nepřihlíží se k projevu žádného z nich.

A dále: dle Občanského zákoníku, pododdíl 3, § 876, ods. (1): „Rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče ve vzájemné shodě.“ a (3) „Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě, která je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.“

A v dobré víře znamená, že lékař nemá důvod se domnívat, že druhý (nepřítomný) rodič s tím nesouhlasí. Rovněž ukončení hospitalizace není totéž, co ukončení péče o dítě, ta bude dále poskytována, ať už pediatrem nebo jiným zdravotníkem, kterého si k tomu rodiče vyberou.