Ambulantní porod a zákon

Rodiče, připravte se ambulantní porod s naší Rukovětí ambulantního porodu!

Dřívější odchod z porodnice není upraven žádným zvláštním zákonem, není to potřeba. Ambulantní porod je ukončení hospitalizace a nepokračování v navrhované péči, léčbě. Nemocnice (porodnice) není útvar na výkon vazby. Je to služba.

Ambulantní porod vám musí umožnit na vaši žádost každá česká porodnice.

Právo odmítnout zdravotní péči za nezletilého mají rodiče, jako jeho zákonní zástupci. Jednají v nejlepším zájmu dítěte (Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. § 875 (1)). Reverz za dítě stačí být podepsán pouze od jednoho rodiče (§ 876 (1) a (3)).

Negativní reverz

Co je reverz, kdo ho potřebuje, kdo ho podepisuje a co obsahuje? Domněnka, že bez podepsaného reversu nemůže pacient z nemocnice odejít, je jeden z velmi rozšířených mýtů, které se tradují mezi pacienty, ale i lékaři. Revers není vaše propustka z nemocnice. Není to žádná povolenka, na základě které můžete brány nemocnice opustit. Čtěte dále zde.

Novorozence lze propustit i před uplynutím 72 hodin od porodu s rodičem do domácího prostředí. Novorozenec není majetkem porodnice, rodiče za něj zodpovídají v plném rozsahu oba okamžikem jeho narození. Pokud rodičům dítě někdo protiprávně odejme, mají ze zákona právo žádat jeho vydání; kdo dítě zadržuje, je povinen ho rodičům vrátit (§ 882).

Metodický pokyn MZ ve Věstníku 08/2013 doporučuje, nic nenařizuje, ale hlavně poskytuje návod zdravotníkům, jak propustit novorozence mladšího 72 hodin.

Sociálka

Jako ohrožení dítěte zakládající oznamovací povinnost není možno chápat samotnou skutečnost, že je novorozenec propouštěn před uplynutím 72 hodin od jeho narození nebo že zákonný zástupce nesdělí poskytovateli zdravotních služeb způsob zajištění návazné péče o novorozence.

Věstník 08-2013

Jen proto, že odcházíte předčasně z porodnice, na vás nemůže porodnice zavolat OSPOD. Nemůže ho na vás zavolat ani proto, že nesdělíte jméno a kontakt na PLDD. A i když na vás porodnice zavolá OSPOD, jeho pracovnice nic nezmůžou. Přijdou k vám domů a zas odejdou. Pokud porodnice zadržuje vás nebo vaše dítě, volejte Policii ČR. Rozhodně lépe dřív vy, než ji na vás zavolá porodnice. Policie opět jen přijede a nic vám neudělá, nemohou vám zabránit odejít s vlastním dítětem. Porodnice není útvar pro výkon vazby a nikdo nesmí bránit dítěti v přítomnosti osoby blízké a zadržovat dítě od rodičů (§ 882) .

Zdravotnictví je služba

Zdravotnictví je služba, o jejíž podobě rozhoduje na základě informací od lékaře pacient.

Nezletilým pacientům (klientům) je možné bez souhlasu zákonného zástupce poskytnout jen neodkladnou péči, jestliže:

  • jde o léčbu vážné duševní poruchy dítěte, pokud by v důsledku jejího neléčení došlo se vší pravděpodobností k vážnému poškození zdraví dítěte,
  • je třeba poskytnout zdravotní služby nezbytné k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví,
  • u nezletilého jde o podezření na týrání, zneužívání nebo zanedbávání.

Máte právo rozhodnout o tom, jestli tuto službu využijete a v jaké podobě. Máte právo rozhodnout i o tom, že ji nadále využívat nebudete a z nemocnice odejít.

Kdo může „disponovat“ s vaším dítětem?

Bez vašeho souhlasu nemůže nikdo disponovat vaším dítětem, sahat na něj, odnášet ho a přidělovat vám ho za svých vymyšlených podmínek. Neopravňuje ho k tomu ani jeho dobrá vůle, ani titul, ani instituce, ve které se oba nacházíte.

(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.

(1) Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena.

(4) Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona.

(1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem.

(2) Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.

(1) Osobní svoboda je zaručena.

(2) Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon. Nikdo nesmí být zbaven svobody pouze pro neschopnost dostát smluvnímu závazku.

(5) Nikdo nesmí být vzat do vazby, leč z důvodů a na dobu stanovenou zákonem a na základě rozhodnutí soudu.

Na ambulantní porod nepotřebujete žádný předpřipravený dokument, žádné razítko od kohokoli, žádnou žádost. Stačí vám vaše přání odejít dřív, vaše ústa a hlava. Ale jestli chcete papír, použijte naši Rukověť ambulantního porodu.